t s

» » Yaralı Bəxtiyar – QƏLƏMİN TƏRSİNƏ YAZMAĞI DA VAR

Yaralı Bəxtiyar – QƏLƏMİN TƏRSİNƏ YAZMAĞI DA VAR

2-11-2015, 08:36 Yazar:  Gülnar Baxılıb: 393 Çap et
Yaralı Bəxtiyar – QƏLƏMİN TƏRSİNƏ YAZMAĞI DA VAR

(Son dövrün şeirlərindən- Qoşmalar)

OLUBDolub efirlərə ətcəbala, gey

Soran da yoxdu ki, nəmənə olub?

Illərdi deyirlər filan- bəsməkən

Ya sözdə, ya gapda nə məna olub?Bu yerdə yer yoxdu şahin- şonqara

Can dönüb taxtaya, çıxar yonqara

Doğrunu oğruya, düzü donqara

Guya qul eyləyən zəmanə olubVar ki önümüzdə elə uçuqlar

Görsə göz qaralar, dodaq muçuqlar

Göbəyi açıqlar, dalı açıqlar

Alnı açıqlara nümunə olubIkicə zümrə var- Bəxtiyar anlar

Çalıb oxuyanlar- çalıb çapanlar

Qoy çıxsın dünənnən o çıxan canlar

Burda haqq olubdur kimə nə olubBUNUN YAXŞISINA, PİSİNƏ LƏNƏTBunun yaxşısına, pisinə lənət

Pislər yaxşıları pisikdiriblər

Gedəni yurdundan didərgin salıb

Qalanı canından bezikdiriblərTaxdılar xalta da, xamut da bizə

Vurdular balta da, əmud da bizə

Sələmə verilir umud da bizə

Di gör biz yetimə nə çəkdiriblərBəxtiyar, başlayıb girha- gir indi

İstərsən göyə çıx, yerə gir indi

Koroğlu bağlarda yer əkir indi

Həmzələr keçələ saç əkdiriblərGƏL TƏRİF EYLƏYİM BİZİM BƏYLƏRİGəl tərif eyləyim bizim bəyləri

Elə qovuldular, belə qaçdılar

Ikisinin başı öz başım üçün

Bir qazanda qaynamayan qoçdularO torpaq oyunu, o yurd oyunu

Ustada yol açan şəyird oyunu

Atdılar ortaya boz qurd oyunu

Başımıza it oyunu açdılarBir düşmən vardısa on düşmən oldu

Çiyin yoldaşları son düşmən oldu

Rus düşmən, fars düşmən, Çin düşmən oldu

Dörd tərəfə kin, nifrəti saçdılarBilməz siyasətin incə yolunu

Kim bula bilməsə öncə yolunu

Köndələn getdilər Gəncə yolunu

Qarabağa yol Təbrizdən seçdilərBirləşdirən yeddi- səkkiz dövləti

Yeddi yerə parçalanan firqədi

Ömrü boyu hakimiyyət firqəti

Çəkə- çəkə bir ömürdən keçdilərYoxa çıxdı varlıqları, varları

Çax- çux dedi kərənlərə karları

Çox Bəxtiyar kimi tərəfdararı

Acdılar, acdılar, yenə acdılarBURAXMADI

Adam tanıyıram, üzünü görmə

De hansı məclisdə quş buraxmadı

Tanrı törpüsünə bir daş atmadı

Haqqa atmadığı daş buraxmadıDolub əqidəynən amal dəftəri

Tamam qeyri- kafi – kamal dəftəri

Sol mələk ha yazır əməl dəftəri

Sağdakı daima boş- buraxmadıÖzü də baştutan, planları da

Yuvadan çıxardar ilanları da

Doğruya çevirər yalanları da

Heç düşən fürsəti boş buraxmadıNeçə Bəxtiyarı dolandırıbdı

Bağrını odlara qalandırıbdı

Getdiyi yerləri iləndiribdi

Heç bircə könülü xoş buraxmadı

****

Birinə güvənib minə pis olma

O dostun dostluğu pozmağı da var

Demə ki işlərim düppə- düz gedir

Qələmin tərsinə yazmağı da varVar- dövlət eşqinə nəşələnmə heç

Eşikdə qalarsan, eşələnmə heç

Tale üzə gülsə, şeşələnmə heç

Ayağın altını qazmağı da var

___

Fələyin həmişə bir üzü qanlı,

Gecəsi qansızsa, gündüzü qanlı

Belə qansız olma, a gözüqanlı

O qanın beyinə sızmağı da var

____

Əsas şərti qoymaq əsas şərt deyil

Gör kimin, kimlərin yurdu yurd deyil

Yaralı Bəxtiyar, ölüm dərd deyil

Adamın biryolluq çezməyi də var

- ***

Dönsün bu gərdişin altı üstünə

Yüz altdan çıxanlar üstümə gəlir

Yüz bir oğraşbaşı, yüz quldurbaşı

Hər addım başında rastıma gəlir

- –

Daha bu talanlar yandırmır məni

Çapanlar, çalanlar yandırmır məni

Özümə olanlar yandırmır məni

Xata qardaşıma dostuma gəlir

- –

Bəxtiyar, gör kimlər təzimə durur

Yerdə qalan ömrüm gözümə durur

Namərdlər şər atır, üzümə durur

Mərdlər durmaq üçün qəsdimə gəlir

-_

ƏYLƏN DEYİM UCALMAĞIN YOLUNU

Əylən deyim ucalmağın yolunu

Əlli qoyub aşağısı yüz götür

Daim xalqın kirpiyini su elə

Müdür üçün kirpiyinlə köz götürLazım deyil heç qürur da, sambal da

Nökər də ol, qaravaş da, hambal da

Alçal, alçal, iki qatlan, dombal da

Peysərinə yağlı- yağlı söz götürMüdürünün ayağını lap yala

Yeri gəlsəəyri yala, çəp yala

Yalanları dönə- dönə kopyala

Doğruları əyriliyə yöz götürSabunlanıb girməyi bil, vəssalam

Bir qab yala hürməyi bil vəssalam

Almağı bil, verməyi bil vəssalam

Görən olar, kim nə versə tez götürDoğru sözü dilə alıb söyləmə

Badalaq vur, ayağını əyləmə

Bəxtiyarın eylədiyin eyləmə

Dediyini dəftərinə yaz götür.

-_

DAĞIM- DAĞIM OLSUN BELƏ QURULUŞ

Dağım- dağım olsun belə quruluş

Oğruluq, əyrilik qayda olubdur

Mini qara quldu, min biri nökər

Beşinə, üçünə fayda olubdur.Içimiz acıyır, xəmir acımır

Xalqa şah acımır, məmur acımır

Şişə çəkilirik, kömür acımır

Tikə qulağımız boyda olubduQalxdı gündən- günə zilə müsibət

Doğru söz gətirir dilə müsibət

Hələ görünməyib belə müsibət

Nə bir, nə ikinci hayda olubdurNədi, bayraq kimi yellədin əli

Qopmaz boğazlardan zillətin əli

Yaman aşağıdı millətin əli

Ha baxsan ayağı göydə olubdurYaralı Bəxtiyar, de nə qan oldu,

Can can ağrısıyla canhacan oldu

Qəlbim arzulara qəbristan oldu

Orda da göreşən peyda olubdurUSTADNAMƏ

Başına döyərsən, sinənə döymə

Adama hər zaman tale yar olmaz

Elə də eləyər, belə də edər

Fələyin işinə bah- bazar olmazBu gün qoltuğuna verər qarpızı

Sabah qoltuğuna verər xoruzu

Gedər bin- bərəkət, çəkilər ruzu

Həmişə əlində ixtiyar olmazBəzən bulağın da gözü tutular

Yenilməz iyidin dizi tutular

Sözünü bilənin sözü tutular

Yerini bilənin yeri dar olmazBəzən cəlladı da edərlər edam

Böyük bir şəhəri yandırar bir şam

Taleyi üzünə gülən ay adam

Hər üzə güləndə etibar olmazBəzən hənir verər, od olar gərmə

Verəmməz yerini ipəklə tirmə

Yaralı Bəxtiyar, özünü yorma

Bir gül açmaq ilən laləzar olmazADAM DA BİR BELƏ OTARILARMI?Deyir torpaqları qaytaracaqlar

Görən barxanamız qabqarılarmı?

Üzü qara çıxan gəlin ha deyil

Heç qara torpaq da qaytarılarmı?Köhnə nəsil getdi, təzə doğuldu

İllər ötüşdükcə yaddaş soğuldu

Acı bağırsaqdı, şirin nağıldı

Bir belə danışıq aparılarmı?Kimdi işimizi oyunluq edir

Bəxtiyar tələsir, yeyinlik edir

Qoyun on- on beş il qoyunluq edir

Adam da bir belə otarılarmıƏDALƏT HAQQINDA QOŞMABir kərə yüksələn bayrağın altda,

Millət zülmün altda min kərə düşüb

Kim çəkib nahaqqı sorğu- suala,

Öz yolu İnkirə- Minkirə düşübƏdalət deyilən girib qılafa

Gah kürsəyə gəlir, gah da dalafa

Dalı topxanadı, qabaq kalafa

Di gəl sənədlərə bakirə düşübAyağa qalxanın qalxıb şəkəri,

Bizə ağa olub kimin nökəri?

Tərsinə fıralnır dövrün təkəri

Yaralı Bəxtiyar təkərə düşübNÖQTƏ, NÖQTƏ VƏ NÖQTƏ…Baş alıb ölkədə vətənşüvənlik

Hamsının sevgisi saxta çıxıbdı

Vətən üçün var-yoxundan keçənin

Adı da, sanı da, yoxda çıxıbdıBiri o nadandı, biri bu nadan

Biri başdan belə, biri binadan

Biri yol göstərir tribunadan

Baxmır ki, başında noxta çıxıbdıGöz çıxarır gözü ilə görənlər

Pazlandı kötüklər, sındı kərənlər

Döyüş vaxtı taxt altına girənlər

Hərəsi bir yerdə taxta çıxıbdıHaq mirzəlik edir, nahaqlar diktə

Həqiqət mələyir yamacda, dikdə

Sus Bəxtiyar, nöqtə, nöqtə və nöqtə

Sözünün çəkisi nöqtə çıxıbdı.SƏN DƏ SABUNLANIB GİRMƏYİ BİLSƏN

Bu qara günlərə düşməzdin, könlüm

Qaranı ağ kimi görməyi bilsən

Itin ulayardı ömrün uzunu

Sən də bir qab yala hürməyi bilsən

Bağçalıq alardın, güllük alardın

Hesabı bu başdan illik alardın

Əqidə verərdin, qulluq alardın

Almağı bacarsan, verməyi bilsən

Birinə yamanıb birinə yapış

Az onann savaşıb, az bunnan qapış

İndi şeytana da tikirdin papış

Beş- on başa corab hörməyi bilsən

Yaralı Bəxtiyar, ağırdı daşın

Göz atda yaşsız yox, yaş üstə yaşın

Sabunlu kəndirdə qalmazdı başın

Sən də sabunlanıb girməyi bilsən

Yusif İlhamoğlu üçünDüzü deyə-deyə düzdə qalmışam,

Sözümü qoymuşam söz yerinə mən

Əlimdən o təhər dağlar çıxıbdı,

Kaş dağda qalaydım, düz yerinə mən.Yormuşam yolları, yola salmışam

Gedilən yolları gedib- gəlmişəm

Mən dağlar oğluyam, düzdə qalmışam

Onçu sayılıram toz yerinə mənMənə can əvəzi söz verib Tanrı

Bildim hər vəzini, hər cürə janrı

Kazım Körpüsünü keçsəydim anrı

Üzümü sürtərdim yüz yerinə mənGözüm gördü Qazançının başını

Işğal etdi sinəmi qəm qoşunu

Xəzəllinin torpağını, daşını

Mal kimi yalaram duz yerinə mən

Varmı Bəxtiyara bu halında bab

Ürəyim köz oldu, ciyərim kabab

Yolum gedərgəlməz, izim iztirab

Sözümü qoyuram iz yerinə mənGƏL BİR AZ YAVAŞLA BƏRKGEDƏN OĞLANGəl bir az yavaşla, bərkgedən oğlan

Haqqı deyənləri qandırılmış say

Əritməz məşəlin istisi də heç

Qarabağ dərdini dondurulmuş sayNeft kəmərim burum- burum burulur

Qaz Bakıdan Afinaya vurulur

Ermənilər aclarından qırılır

Tamam dığaları sındırılmış sayQatıban başları min türlü gopla

Topa tut milləti, sərvəti topla

Erməni bayrağın sil fotoşopla

Şuşa qalasından endirilmiş sayBəxtiyar der- lüzum yoxdu Lazıma

Ölkə ala- bula dəyir gözümə

Dırt- dırt dırtddayıram özüm- özümə

Mənim ocağımı söndürülmüş sayDAĞLAR- “ƏSKİPARA ŞEİRLƏRİ” SİLSİLƏSİNDƏNYazıldı ömrümə qaçqın taleyi

Pozuldu ömrümün səhmanı, dağlar

Ah çəksəm deyərlər- ahın dağlara

Götürüb apara ah məni, dağlarHər qaya dibində beşdi bulağın

Gözləri on yerdən yaşdı bulağın

Almalı talanın, Daşdı bulağın

Olaydım bircə yol mehmanı, dağlar.Sinəm oldu arzulara gorxana

Yükləmədim qəflə- qatır, barxana

Quladivi, Təpəbaşı, Arxana

Dartır o yerlərə ruh məni, dağlarQaldı Arxanada xına yerləri

Coğazın gölləri- sona yerləri

Noyun Qılıcında binə yerləri

Vura quzeyində meh məni, dağlarNələr qaldı Bəxtiyarın huşunda

Ayna ömrüm sındı Çaxmaq Daşında

Gedib öləm Göy Xırmanın qaşında

Yuya səhər- səhər şeh məni, dağlarGÖSTƏRİRNədi taxsırımız, nədi suçumuz

Tanrı nə zulumdu bizə göstərir

Kiminin köksünü dağ- dağ eləyir

Kimini ötürür düzə, göstərirSöküb qurmaq da var, tikib qurmaq da

Biz qəm dəryasında, çörək qarmaqda

Biri qırdı getdi, biri qırmaqda

Biri də özünü təzə göstərir.Susdu diplomatlar, susdu səfirlər

Hərə bir tərəfdə başını girlər

Yüz faciə olsun-saytlar ,efirlər

Şou tirajlayır, qəza göstərirDəlilər hökm edir ağıla yer yox

Baş qapaz yeridi, sığala yer yox

Daha cəsarətli oğula yer yox

Qızlar cəsarətli poza göstərirVəhşitək üstünə cumurlar xalqın

Gözünü biryolluq yumurlar xalqın

Başında qoz qırır məmurlar xalqın

Haqqını istəsə qoza göstərirO qara qızılın qara bazarı

Gültək arzuların oldu məzarı

Sizin dərdinizi, sizin azarı

Yaralı Bəxtiyar sizə göstərirGÖRDÜMDaha bu yerlərlə mənimki tutmaz

Hər üzün anrılı- bərili gördüm.

Çörəyi kitabdan, sözdən, yazıdan

Qarını qardaşdan irəli gördümÜstünə dırmanır xata xatanın

Boldu müştərisi adam satanın

Bir əli şeytanı daşa tutanın

Şeytana işləyir bir əli, gördümInsaflar, vicdanlar Kürə kürülü

Firəngin naharı qara kürülü

Bir yerdə kürsüyə sinə gərili

Yüz yerdə əsəblər gərili gördümƏlində qalmışıq beş- on zəlinin

Əlinin üstündə əl yox əlinin

Qulağı it kimi kəsilməlinin

Sürüsün kərəli, kürəli gördümYaralı Bəxtiyar deyər dostanə

Dostanə dediyim dönər dastanə

Nahaqqın gözünü məsti- məstanə

Haqqın gözlərini bərəli gördüm
www.mediaxeberleri.az
Dostlarınla paylaş: 

Oxşar xəbərlər

16:01 “Uluyol-Hünər” Ailəsinin “Ailə Günü” toplantısında deyilmiş fikirlər Asif Atanın – İnam Atanın Mütləqə İnam Ocağı “Uluyol-Hünər” Ailəsinin “Ailə Günü” toplantısında deyilmiş fikirlər Ocaq Günsırası ilə 28 Od Ayı, 37-ci ildə (iyul, 2015) İnam Evində “Uluyol-Hünər” Ailəsinin “Ailə Günü” toplantısı keçirildi. Öncə Ailə Gününün quralları yerinə yetirildi. Sonra
09:40 Qutsal “Xəlqilik” Bayramında deyilmiş fikirlər Asif Atanın – İnam Atanın Mütləqə İnam Ocağı Ocaq Günsırası ilə 13 Şölə Ayı, 37-ci ildə (miladla iyun, 2015) Mütləqə İnam Ocağı təbiət qoynunda “Xəlqilik” Bayramını həyata keçirdi. Öncə Bayram tonqalı qalandı. Tonqal yörəsində Ocaq Yükümlüsü Soylu Atalı söz dedi: Bu ocaq Asif Atanın yaratdığı
21:22 Qutsal “Yeni İl Törəni” ndə deyilmiş fikirlər Asif Atanın (İnam Atanın) Mütləqə İnam Ocağı Ata Ocaq ilsırasının 37- ili Qutsal “Yeni İl Törəni” ndə deyilmiş fikirlər Törən öncəsi həyətdə tonqal qalandı. Tonqal başında qutsal söz söylənildi. Nurtəkin Atalı: Bu Ocağın qalanması, məni “Xalqlaşma İli”mizdə yeni uğurlara çağırır. Soylu Atalı: Sən
22:01 “Türkmənçay Bağlaşması” – Özgürlüyümüzün sınırı Türkel Araşdırma Qurumu sunur “Türkmənçay Bağlaşması” – Özgürlüyümüzün sınırı Soylu Atalı: Ürəyinizdə Günəş olsun sayğılı yurddaşlarımız! Bu gün Türkel Araşdırma Qurumu adına Azərbaycanın bir neçə aydını – Xaliq Bahadır, Yadigar Türkel, Abil Ulusoy, Əlisəfa bəy və mən, Soylu Atalı Azərbaycanın
19:55 M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan Cümhuriyyəti” bitiyini “Tanıtma törəni” keçirildi Türkel Araşdırma Qurumu sunur (Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Azərbaycan Cümhuriyyəti” bitiyini “Tanıtma törəni” keçirildi) Soylu Atalı: Ürəyinizdə Günəş olsun, sayğılı yurddaşlarımız! Bu gün fevral ayının (bizdə Köçəri Ayının) 10-u Azərbaycanın tarixi faciələrindən birinin “Türkmənçay Bağlaşması”nın

Öz şərhini bildir:

Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Əlaqə: +994 55 629 38 32 | aladdin.media@mediaxeberleri.az
© 2014 www.mediaxeberleri.az